Thực hiện Quyết định số 1203/QĐ-KTNN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán Dự án đầu tư phát triển cở sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, thành phố Hà Nội (gọi tắt là: Dự án). Đoàn KTNN đã tiến hành kiểm toán Dự án từ ngày 01/10 đến ngày 30/11/2007

Năm 2005, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã thực hiện kiểm toán: báo cáo quyết toán ngân sách của 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (chiếm 28,3% số thu và 40,5% chi ngân sách địa phương); báo cáo quyết toán của 11 bộ, cơ quan trung ương (chiếm 22,4% chi ngân sách trung ương); báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004; ...

Thực hiện Khoản 1 Điều 15 Luật Kiểm toán nhà nước, ngày 10/12/2007 Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 10/2007/QĐ - KTNN về kế hoạch kiểm toán năm 2008 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), nay KTNN xin công bố kế hoạch kiểm toán năm 2008:

 Chương trình phát triển kinh tế -  xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135) của Chính phủ được thực hiện theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn, niềm núi và vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện để các vùng này thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, hòa nhập vào sự phát triển chung của cả nước; góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng.
 Dự án trồng rừng mới 5 triệu ha rừng triển khai trong giai đoạn từ năm 1988 đến 2010, là dự án quan trọng được Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 2 năm 1997 thông qua chủ trương đầu tư, giao Chính phủ tổ chức thực hiện tại Nghị quyết số 08/1997/QH10. Để triển khai Dự án, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/07/1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án.

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi (gọi tắt là Chương trình 135) là một trong những chương trình lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tạo sự chuyển biến nhanh về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất gắn với thị trường; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn một cách bền vững, giảm khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và giữa các vùng trong cả nước.

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-KTNN ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo (CTMTQG GD&ĐT) năm 2006. Đoàn KTNN đã tiến hành kiểm toán Chương trình MTQGGD & ĐT từ ngày 16/01 đến ngày 19/5 và từ ngày 10/6 đến hết ngày 10/8/2007.

Thực hiện Quyết định số 466/QĐ-KTNN ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi (Chương trình 135 giai đoạn II) năm 2006. Đoàn KTNN đã tiến hành kiểm toán Chương trình 135 giai đoạn II từ ngày 20/4 đến ngày 10/6/2007.