(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 24/11/2017, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng KHKT trung hạn, KHKT năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm” đã họp dưới sự chủ trì của TS. Lê Đình Thăng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.