Với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Kiểm toán nhà nước, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với hoạt động thực tiễn của ngành thì việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 để sửa đổi những vấn đề bất cập khi áp dụng và bổ sung các quy định chưa được điều chỉnh là cần thiết. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng trong việc cải cách thể chế hành chính của KTNN; Ngày 09/11/2012, Tổng KTNN đã ký Quyết định số 1757/QĐ-KTNN ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của KTNN về Quy định lập, ban hành kế hoạch kiểm toán năm của KTNN; và Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của KTNN.
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII. Theo đó, sẽ có 47 văn bản được soạn thảo, trình ban hành để quy định chi tiết thi hành 13 Luật, Pháp lệnh.
Với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tốc độ xử lý văn bản đến, giảm số lượng văn bản trình Lãnh đạo KTNN hàng ngày nhằm nâng cao hiệu quả công tác; Ngày 25 tháng 4 năm 2012, Tổng KTNN đã ban hành Quyết định số 737/QĐ-KTNN về việc uỷ quyền cho Chánh Văn phòng KTNN trực tiếp giải quyết, xử lý một số loại văn bản đến sau:
Ngày 21/2, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức họp trực tuyến toàn ngành triển khai thực hiện lồng ghép các cuộc kiểm toán đối với Kế hoạch kiểm toán năm 2012; triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012 của KTNN. Tham dự có toàn thể lãnh đạo KTNN; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN; các trưởng phòng (phụ trách phòng), chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc KTNN. Tổng KTNN Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp.
Đó là một trong những ý kết luận tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng pháp luật về Kiểm toán Nhà nước tại Hà Nội ngày 19/10/2011, do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Cao Tấn Khổng chủ trì. Tham dự hội nghị có: đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Vụ Tổng hợp, Vụ TCCB, Vụ Chế độ và KSCL Kiểm toán, Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, các tổ trưởng, tổ thư ký các tổ soạn thảo.
Nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và sự thống nhất về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của KTNN; Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, ngày 15/6/2011, Tổng KTNN ký Quyết định số 757/QĐ-KTNN ban hành Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của KTNN bao gồm: văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và bản sao văn bản; không áp dụng đối với văn bản chuyên môn như mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát.