Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib triển khai kế hoạch công tác năm 2017: Phấn đấu hoàn thành toàn diện Kế hoạch kiểm toán

11/01/2017
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 11/01/2017, tại Hà Nội, KTNN chuyên ngành Ib đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2017 và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số các đơn vị trực thuộc KTNN, lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động KTNN chuyên ngành Ib.

Trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai Chương trình công năm 2017, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Trần Văn Hoàng cho biết: Năm 2016 đánh dấu chặng đường 05 năm ngày thành lập KTNN chuyên ngành Ib, đây cũng là năm KTNN chuyên ngành Ib thực hiện kiểm toán một số lĩnh vực mới, có những tính chất đặc biệt như kiểm toán việc quản lý, sử dụng Quỹ dự trữ tại các thành ủy và tỉnh ủy; kiểm toán tình hình quản lý, sử dụng đất và tài sản liền với đất, kiểm toán công tác quản lý sử dụng biên chế, quân số tại các đơn vị thuộc khối An ninh và khối Tài chính Đảng.

Năm 2016, KTNN chuyên ngành Ib đ¬ược Tổng Kiểm toán nhà nước giao kiểm toán 26 đầu mối, 4 đơn vị khối An ninh, 21 đơn vị khối tài chính Đảng, 02 dự án do Ban QLDA các công trình xây dựng của Đảng làm chủ đầu tư; Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện chủ trương đổi mới trong hoạt động kiểm toán và chấp hành các Chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước được KTNN chuyên ngành Ib thực hiện nghiêm túc và kịp thời. Từ công tác xây dựng phương án kiểm toán đến lập phương án tổ chức triển khai kiểm toán đã bám sát theo hướng dẫn của KTNN. 

Trong năm, việc tuân thủ các quy trình, chuẩn mực cũng như các quy chế, quy định của KTNN được Lãnh đạo KTNN chuyên ngành Ib chỉ đạo, giám sát thường xuyên. Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán được thực hiện đồng bộ theo hai hình thức: Hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán từ bên ngoài của Kiểm toán trưởng đối với Đoàn kiểm toán thông qua hoạt động của Tổ kiểm soát và hoạt động kiểm soát của Đoàn kiểm toán. Trong năm, lãnh đạo KTNN chuyên ngành Ib đã chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với các Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán có kết quả kiểm toán thấp trong năm 2014-2015 theo Công văn số 926/KTNN-CĐ ngày 15/8/2016 của Tổng kiểm toán nhà nước, từ đó xác định nguyên nhân và đưa ra các giải pháp thiết thực, sâu sát để thực hiện công tác kiểm toán đạt kết quả cao. 

Đánh giá về kết quả kiểm toán trong năm 2016, theo Phó KTT Trần Văn Hoàng, hoạt động kiểm toán của KTNN chuyên ngành Ib đã có những đánh giá trung thực, khách quan, kịp thời đối với hoạt động quản lý tài chính, tài sản của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực An ninh, Tài chính Đảng và Dự trữ nhà nước; Các Đoàn kiểm toán đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, tồn tại của đơn vị được kiểm toán về công tác quản lý tài chính, kế toán. Đặc biệt, đối với việc triển khai kiểm toán các nội dung  mới  đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, như: Việc sử dụng, quản lý tài sản công đặc biệt là sử dụng đất đai và trụ sở làm việc. Qua kiểm toán đã có nhiều phát hiện một số đơn vị sử dụng đất và trụ sở chưa hiệu quả, chưa đúng quy định, đã có kiến nghị chấn chỉnh khắc phục kịp thời; Việc sử dụng biên chế, quân số tại các đơn vị, qua kiểm toán có nhiều phát hiện về việc sử dụng quân số, biên chế vượt mức quy định gây lãng phí ngân sách nhà nước; Việc quản lý, sử dụng quỹ dự trữ tài chính đảng, qua kiểm toán đã có các phát hiện về quy chế sử dụng chưa chặt chẽ, một số nội dung chi không phù hợp, đã có kiến nghị để các đơn vị rút kinh nghiệm.

Qua  kiểm toán, KTNN chuyên ngành Ib đã kiến nghị Bộ Công an bổ sung, sửa đổi một số văn bản quy phạm phát luật: Quyết định số 1797/2006/QĐ-BCA-X14 ngày 3/11/2006 (quy định cụ thể mức chi, tỷ lệ chi cho công tác quản lý đào tạo thanh tra giáo dục của Bộ và Nhà trường); Sửa đổi Thông tư số 06/2010/TT-BCA ngày 21/01/2010 của Bộ Công an (quy định chế độ quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập có thu trong Công an nhân dân)...; Kiến nghị xử lý tài chính với tổng số tiền: 232.716 triệu đồng, trong đó nộp Ngân sách 141.533 triệu đồng; Giảm chi NSNN 41.925 triệu đồng; Xử lý khác 49.258 triệu đồng.

Về công tác kiểm tra thực hiện kiến nghị, đơn vị đã xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quyết định kiểm tra tại 12 đầu mối. Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán về xử lý tài chính, số đã thực hiện: Kiến nghị tăng thu ngân sách (tăng thu từ các loại thuế; tăng thu từ phí, lệ phí và thu tiền sử dụng đất): 8.599,8 triệu đồng/8.599,8 triệu đồng đạt 100%; Kiến nghị tăng thu ngân sách khác (nộp NSNN KP thừa, nộp NSNN khác, thu khác nộp NS QP-AN): 11.360 triệu đồng /12.426 triệu đồng đạt 91,42%; Kiến nghị giảm chi kinh phí thường xuyên: 6.922 triệu đồng /7.276 triệu đồng đạt 95%; Kiến nghị giảm chi đầu tư xây dựng cơ bản: 14.610 triệu đồng /21.980 triệu đồng đạt 66,47%.

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Nguyễn Trọng Tài phát biểu tại Hội nghị

Nhìn nhận về một số tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, KTNN chuyên ngành Ib đã thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề cần khắc phục về công tác khảo sát kiểm toán chất lượng kiểm toán, phát hành Báo cáo của một số Đoàn kiểm toán còn chậm so với thời gian quy định...

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Phó KTT Trần Văn Hoàng cho biết, năm 2017, đơn vị phấn đấu hoàn thành toàn diện Kế hoạch kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt, gồm: Chuẩn bị ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ, cơ quan trung ương thuộc phạm vi kiểm toán được giao; Kiểm toán tổng hợp Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016 của Bộ Công an; Kiểm toán chuyên đề công tác quản lý, sử dụng nhà và các tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô chỉ huy, xe ô tô phục vụ công tác, các loại phương tiện giao thông vận tải khác trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2015-2016; Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2016 của 34 đơn vị thuộc Bộ Công an; Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2016 của 18 tỉnh ủy và thành ủy; Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;  Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ ngã ba đường Tỉnh ủy đến đường Nguyễn Văn Tố và hạ tầng kỹ thuật - nhà công vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Ngoài ra, chuyên ngành KTNN chuyên ngành Ib xác định thực hiện nhiệm vụ kiểm toán bám sát theo đúng định hướng chung của Ngành: Tiếp tục triển khai đồng bộ 8 mục đích của Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2013-2017, triển khai thi hành Luật KTNN năm 2015; Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực KTNN đã ban hành, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch và kiểm soát chất lượng kiểm toán; Tổ chức các cuộc kiểm toán đảm bảo thời gian theo đúng tiến độ và phát hành Báo cáo theo đúng thời gian quy định; Tiếp tục kế thừa những thành tựu đã đạt được, trong năm 2017 phấn đấu tất cả các đoàn kiểm toán đạt chất lượng cao hơn và số kiến nghị xử lý tài chính cao hơn các năm trước.

Để tổ chức thực hiện thành công những nhiệm vụ đặt ra trong năm 2017, KTNN chuyên ngành Ib đề ra 6 phương hướng và giải pháp cụ thể, toàn diện trên các mặt công tác trọng tâm của đơn vị.

Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và chương trình công tác năm 2017 được sự đồng tình, nhất trí cao của các đại biểu tham dự Hội nghị. Tại Hội nghị, đại diện một số phòng chuyên môn của đơn vị đã trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp trong việc triển khai thực hiện công tác chuyên môn về: Khảo sát kiểm soát chất lượng kiểm toán, xây dựng kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán, vấn đề đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử Kiểm toán viên…

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành chúc mừng và biểu dương những kết quả KTNN chuyên ngành Ib đạt được trong năm công tác 2016; ghi nhận những bước tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của KTNN chuyên ngành Ib trong năm qua, qua đó góp phần vào thắng lợi chung của KTNN. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được đơn vị đề ra trong năm 2017, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị lãnh đạo, công chức, người lao động KTNN chuyên ngành Ib cần nâng cao tinh thần trách nhiệm ở mọi mặt công tác, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán; chú trọng công tác cán bộ và đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành.

Thay mặt công chức và người lao động trong đơn vị, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Nguyễn Trọng Tài trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quanh Thành, đồng thời khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, chung sức đồng lòng để vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ được giao./.

Phương Vân

Xem thêm »