Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Công điện về việc tăng cường kiểm soát thông tin, kết quả kiểm toán

02/06/2016
Xem cỡ chữ Google

kiemtoann.gov.vn) - Ngày 02/6/2016, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ban hành Công điện số 629/CĐ-KTNN gửi các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc tăng cường kiểm soát thông tin, kết quả kiểm toán. Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN như sau:
 

Quán triệt đầy đủ, sâu rộng đến cán bộ, công chức trong đơn vị về ý thức chấp hành các quy định của pháp luật nói chung, của KTNN nói riêng về bảo mật thông tin, phát ngôn và cung cấp thông tin ra bên ngoài, nhất là các tài liệu, thông tin về kết quả kiểm toán.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, các Trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm soát thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước. Các thông tin về kết quả kiểm toán trước khi công khai và cung cấp cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài phải được Vụ Tổng hợp kiểm tra, rà soát và báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định. Các thông tin về hoạt động chung của ngành trước khi cung cấp cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài phải báo cáo lãnh đạo KTNN và thực hiện theo đúng Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành theo Quyết định số 768/QĐ-KTNN ngày 12/7/2013 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Tăng cường quản lý, kiểm soát các tài liệu và bảo mật thông tin trong quá trình kiểm toán. Việc gửi các tài liệu liên quan đến hoạt động kiểm toán, trao đổi, thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán phải thực hiện đúng quy định của Luật KTNN và của KTNN; không gửi kết quả kiểm toán qua thư điện tử cho đơn vị được kiểm toán và các tổ chức, cá nhân bên ngoài; không sử dụng mạng dùng chung của KTNN để trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến kết quả kiểm toán; các tài liệu dự thảo kết quả kiểm toán phải được thu hồi kịp thời, đầy đủ sau khi trao đổi, họp thông báo với đơn vị được kiểm toán.

Chỉ đạo các bộ phận trực thuộc, cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử của KTNN để trao đổi thông tin trong quan hệ công tác; định kỳ đổi mật khẩu hộp thư điện tử; tăng cường quản lý, an toàn, bảo mật máy tính cá nhân phục vụ cho hoạt động kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu, Vụ Tổng hợp khẩn trương nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1001/QĐ-KTNN ngày 22/6/2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Danh mục các cơ quan, đơn vị được KTNN gửi Báo cáo kiểm toán để trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành.

Trung tâm Tin học tăng cường hướng dẫn các đơn vị trực thuộc bảo mật thông tin, nhất là thông tin liên quan đến kết quả kiểm toán và đơn vị được kiểm toán; đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn thông tin theo Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống mạng KTNN kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-KTNN ngày 27/7/2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Văn phòng KTNN quản lý, soát xét chặt chẽ văn bản đi, đến của KTNN; lưu ý quản lý, lưu trữ, sao gửi các tài liệu mật theo đúng quy định.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Công điện này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Văn phòng KTNN để tổng hợp báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước./.

Kim Phượng

Xem thêm »