Tổng Kiểm toán nhà nước báo cáo UBTVQH về định hướng kế hoạch kiểm toán 2017

04/10/2016
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Trong khuôn khổ Chương trình làm việc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV, chiều 3/10/2016, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về định hướng kế hoạch kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán nhà nước (KTNN). Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc báo cáo tại Phiên họp.
 

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì Phiên họp

 
Theo tờ trình của KTNN về Báo cáo dự kiến kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2017, KHKT năm 2017 được xây dựng dựa trên đánh giá về đặc điểm, tình hình kinh tế xã hội; việc phân bổ và chấp hành dự toán NSNN trong những tháng đầu năm 2016 và các cơ chế, chính sách có liên quan. Theo đó, KTNN xác định một số định hướng trong KHKT năm 2017:
 
Tiếp tục tập trung kiểm toán ngân sách của hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Bộ, cơ quan trung ương có quy mô ngân sách lớn để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách nhằm phục vụ tốt nhất việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Quốc hội.
 
Tập trung đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ, chương trình và dự án được triển khai để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và các văn bản pháp luật mới, trong đó chú trọng vào các lĩnh vực: Việc quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đô thị, khu kinh tế, đất tái định cư, đất nông, lâm trường; Việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Việc xây dựng và triển khai thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Các hoạt động thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, quản lý, bảo đảm phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, cải thiện và nâng cao năng lực tài chính, bình ổn giá xăng, dầu, sở hữu chéo, nợ xấu, cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy kiểm soát, kiểm toán nội bộ…
 
      
 Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu
 
Dự kiến trong năm 2017, KTNN tập trung lựa chọn hơn 200 đầu mối, đơn vị, chủ đề kiểm toán. Việc lựa chọn đầu mối đưa vào dự kiến KHKT năm 2017 phải đảm bảo đánh giá được việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, công tác quản lý, điều hành của Chính phủ với một số nội dung trọng tâm kiểm toán cho các lĩnh vực: NSNN; Đầu tư xây dựng và chương trình, dự án; Doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng; Kiểm toán chuyên đề; Kiểm toán hoạt động; Quốc phòng, an ninh và khối cơ quan Đảng.
 
Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán năm 2017, KTNN xác định bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội, chủ động phối hợp và cung cấp kịp thời các số liệu, thông tin cần thiết, các phát hiện kiểm toán nổi bật phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH, chỉ đạo điều hành của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan trung ương, cấp ủy và chính quyền địa phương trong hoạt động kiểm toán, nhất là trong công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán; kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, thanh tra đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua kiểm toán.
 
Một trong những giải pháp KTNN đặt trọng tâm là nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, trưởng đoàn kiểm toán, tổ trưởng tổ kiểm toán, kiểm toán viên trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của kiểm toán viên, xử lý nghiêm những cá nhân và người liên quan nếu xảy ra sai phạm.
 
KTNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện kiểm toán; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm soát hoạt động kiểm toán.
 
Báo cáo ý kiến về dự kiến KHKT năm 2017 của KTNN, thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cơ bản nhất trí với nguyên tắc, định hướng và trọng tâm kiểm toán, cũng như dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2017 của KTNN. Về định hướng xây dựng KHKT 2017, Ủy ban lưu ý, KTNN nên tập trung ưu tiên thực hiện nhiệm vụ kiểm toán phục vụ cho việc phê chuẩn quyết toán NSNN 2016, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công theo quy định của Luật KTNN.
 
Thảo luận góp ý cho dự kiến KHKT 2017 của KTNN, các thành viên của UBTVQH đánh giá cao kết quả trong hoạt động của KTNN và chia sẻ những khó khăn trong hoạt động của KTNN thời gian qua.
 
Để hoàn thiện KHKT 2017, các ý kiến cho rằng, KTNN nên rút bớt những chuyên đề nhỏ lẻ, tập trung nguồn lực vào những vấn đề lớn, được dư luận xã hội quan tâm như: Các chương trình, dự án lớn, gây thất thoát lớn NSNN; Các dự án BOT; Nợ công... Trong quá trình triển khai KHKT, KTNN cần lưu ý lồng ghép các nội dung, mục tiêu kiểm toán, bám sát kế hoạch giám sát năm 2017 của UBTVQH; tăng cường hiệu lực của thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và tăng cường vai trò của KTNN trong hoạt động phòng, chống tham nhũng…
 
Thay mặt KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp thu các góp ý của các thành viên UBTVQH tại Phiên họp và khẳng định KTNN đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nâng cao hiệu lực và tỷ lệ thực hiện các kết luận và kiến nghị kiểm toán.
 
Kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành KTNN trong thời gian qua, đặc biệt trong năm 2016. “Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đến đầu tháng 10/2016, về cơ bản KTNN đã triển khai hết các cuộc kiểm toán thuộc KHKT 2016. Điều này ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của KTNN. Các hoạt động này đã và đang góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội đồng tình với ý kiến của Ủy ban Tài chính – Ngân sách và các ý kiến tại Phiên họp về cơ bản nhất trí với định hướng KHKT năm 2017 do KTNN trình. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, KTNN nên tập trung kiểm toán các chương tình dự án lớn, có dấu hiệu thất thoát lớn; Các dự án theo hình thức BOT, BT; Các dự án quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản. KTNN cũng nên bổ sung vào KHKT 2017 chuyên đề quản lý nợ công để làm rõ công tác quản lý, sử dụng vốn vay ODA, đánh giá cơ chế quản lý, hiệu quả đầu tư và chi thường xuyên từ nguồn vốn vay ODA.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, trên cơ sở các ý kiến góp ý của Ủy ban Tài chính – Ngân sách và các thành viên của UBTVQH, KTNN hoàn thiện Báo cáo dự kiến KHKT năm 2017 để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV./.
 
Ngọc Bích

Xem thêm »