Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước

22/03/2017
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 21/3/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 03/2017/QĐ-KTNN về việc: Ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của KTNN.

 
Quy định này gồm 03 Chương và 14 Điều quy định về trình tự, nội dung công việc, thủ tục, nhiệm vụ và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc KTNN, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước; không áp dụng đối với các trường hợp điều chỉnh, bổ sung, thay đổi kế hoạch kiểm toán năm hoặc các kế hoạch kiểm toán của KTNN đã cam kết thực hiện theo các văn bản ký kết với đối tác nước ngoài.
 
Theo quy định, nguyên tắc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm phải đảm bảo: Tính độc lập của KTNN theo quy định tại Điều 118 Hiến pháp năm 2013; Tuân thủ quy định của Luật KTNN năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Tính khách quan, minh bạch, tập hợp được trí tuệ của tập thể công chức, Kiểm toán viên trong đơn vị; Tính hệ thống, toàn diện và khả thi; Nguyên tắc tập trung, dân chủ. Đồng thời đảm bảo sự phối hợp tốt với các cơ quan trong hệ thống thanh tra, kiểm tra của Đảng và Nhà nước.
 
Quy định nêu rõ các căn cứ để lập kế hoạch kiểm toán năm: Căn cứ vào Luật KTNN năm 2015; Chiến lược phát triển KTNN; Kế hoạch hành động từng giai đoạn của KTNN; Kế hoạch kiểm toán trung và dài hạn của KTNN; Các văn bản quản lý, điều hành kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước hàng năm, trung hạn, dài hạn của Trung ương và địa phương; thực tiễn quản lý, điều hành kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước trong năm và các thời kỳ trước, sau có liên quan; Yêu cầu thực tiễn và năng lực thực tế của KTNN; Các kế hoạch công tác của KTNN và Các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ý kiến tham gia của các cơ quan chức năng có liên quan.
 
Các tiêu chí để lựa chọn đơn vị, đầu mối và chủ đề kiểm toán: Đơn vị, đầu mối, chủ đề dự kiến lựa chọn kiểm toán có mục tiêu, trọng tâm và nội dung kiểm toán phù hợp với định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của KTNN; Đơn vị, đầu mối, chủ đề kiểm toán được đánh giá có rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát cao; Đơn vị, đầu mối, chủ đề kiểm toán đang được Quốc hội, Chính phủ hoặc dư luận xã hội quan tâm; Đơn vị, đầu mối, chủ đề kiểm toán liên quan đến công tác thu, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí có quy mô lớn so với các đơn vị, chủ đề kiểm toán khác; Đơn vị, đầu mối, chủ đề chưa được kiểm toán hoặc có khoảng cách thời gian dài kể từ lần kiểm toán trước.
 
Quy định cũng nêu rõ cụ thể trách nhiệm của Vụ Tổng hợp, Văn phòng KTNN và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc KTNN có chức năng kiểm toán.
 
Về Trình tự lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm phải thực hiện đầy đủ các bước: Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm; Tổ chức xây dựng, thẩm định, lấy ý kiến tham gia và hoàn thiện dự kiến kế hoạch kiểm toán năm; Ban hành kế hoạch kiểm toán năm.
 
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN có chức năng kiểm toán tổ chức xây dựng dự kiến kế hoạch kiểm toán năm; Vụ Tổng hợp tổ chức thẩm định, tổng hợp, lập và hoàn thiện dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của KTNN.
 
Kế hoạch kiểm toán năm của KTNN được Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành trước ngày 31 tháng 12 năm trước./.
 
Thanh Trang

Xem thêm »