6 tháng đầu năm 2017: Kiểm toán nhà nước đã triển khai 130/250 cuộc kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán năm 2017

11/07/2017
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 11/7/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, KTNN tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo Hội nghị

 
Dự Hội nghị, tại điểm cầu Hà Nội có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Nguyễn Quang Thành, Hoàng Hồng Lạc, Đoàn Xuân Tiên, Vũ Văn Họa; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc có trụ sở tại Hà Nội; lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội KTNN và đại diện lãnh đạo đơn vị, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên điểm cầu các khu vực.
 
Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN Nguyễn Ngọc Sùng trình bày báo cáo "Đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017". Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2017, với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm và đổi mới, toàn Ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác, kết quả kiểm toán có nhiều kết quả nổi bật.
 
Cụ thể, toàn Ngành đã tập trung thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý năm 2017 trên tinh thần cải cách hành chính, giảm các thủ tục rườm rà, hình thức. Đặc biệt, nhằm thi hành tốt Luật KTNN năm 2015 và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động kiểm toán, KTNN đã tích cực xây dựng Dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015 và Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN. Theo đó, KTNN đã lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân theo quy định, tổ chức tọa đàm với sự tham gia của các cơ quan liên quan. Đến nay, Dự thảo Nghị quyết đang gửi lấy ý kiến Chính phủ trước khi trình UBTVQH xem xét, ban hành; Dự thảo Nghị định đang gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương theo quy định.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc quyết liệt, kịp thời trong hoạt động kiểm toán; năng lực, chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động kiểm toán ngày càng được nâng lên trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán...
 
Về công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tài chính, tài sản công và kiểm soát chất lượng kiểm toán, kết quả 6 tháng đầu năm cho thấy, hoạt động kiểm toán tiếp tục được đổi mới, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, kết quả kiểm toán có nhiều nổi bật; góp phần tích cực vào việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tài sản công, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT) và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị kiểm toán ngày một nâng cao.
 
KTNN đã hoàn thành Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2015, Báo cáo Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016 của KTNN để cung cấp thông tin phục vụ kịp thời các phiên họp của Chính phủ, Quốc hội, các đoàn giám sát của UBTVQH và các cơ quan chức năng có liên quan.
 
KHKT năm 2017 của KTNN được xây dựng chủ động, có sự phối hợp, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan và đảm bảo tuân thủ pháp luật, khoa học, chặt chẽ, minh bạch và công khai. Tổng Kiểm toán nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị trong Ngành chủ động phối hợp với thanh tra các Bộ, ngành xử lý kịp thời việc chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và thanh tra nhằm giảm thiểu sự phiền hà tới các đơn vị được kiểm toán, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 
Đến 30/06/2017, toàn Ngành đã triển khai 130/250 cuộc kiểm toán theo kế hoạch (đạt 43,9 %), kết thúc 93 cuộc kiểm toán, xét duyệt 86 Dự thảo BCKT, phát hành 16 BCKT. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính của 86 Dự thảo BCKT là 20.859,1 tỷ đồng, trong đó: tăng thu 10.230,8 tỷ đồng, giảm chi 3.062,9 tỷ đồng, kiến nghị khác 7.565,4 tỷ đồng.
 
Nổi bật có một số chuyên đề kiểm toán có kết quả tốt: Chuyên đề quản lý đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư của Bộ Giao thông Vận tải; Chuyên đề việc giao đất có thu tiền sử dụng đất khu đô thị tại một số địa phương; cơ chế, chính sách trong quản lý, điều hành tại Kho bạc Nhà nước, hoạt động quản lý đầu tư xây dựng và hiệu quả đầu tư dự án của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam... Đồng thời, qua kiểm toán KTNN đã kiến nghị Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi, thu hồi nhiều văn bản; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng chục tập thể và cá nhân.
 
Bên cạnh việc triển khai hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán; tăng cường phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, đối chiếu tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2015 và kiến nghị kiểm toán của các năm trước. Đến 30/6/2017, kết quả đủ cơ sở xác nhận là 7.431,9 tỷ đồng/7.748,7 tỷ đồng kiến nghị đề nghị xác nhận (đạt 95,9%); phát hành 33/174 báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.
 
Công tác Kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT) tiếp tục được chú trọng, lấy Tổ kiểm toán làm hạt nhân để kiểm soát. Đến 30/6/2017, qua công tác KSCLKT trực tiếp và đột xuất đối với 07 cuộc kiểm toán và KSCLKT gián tiếp đối với 113 cuộc kiểm toán. Kết quả cho thấy, việc KSCLKT tại các đơn vị đã đi vào nề nếp và ngày càng chất lượng; giá trị pháp lý của BCKT được nâng lên nhờ kết luận và kiến nghị kiểm toán có đầy đủ bằng chứng, được thẩm định, kiểm soát qua nhiều cấp; chế độ báo cáo định kỳ được duy trì, phản ánh kịp thời kết quả kiểm toán.
 
Trong công tác tổ chức cán bộ và đào tạo, KTNN đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện Đề án Tổ chức, biên chế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức của KTNN theo ý kiến của UBTVQH và gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế thẩm định trước khi trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.
 
Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, KTNN đã thành lập 02 Ban quản lý dự án nhằm quản lý hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng và dự án CNTT; thành lập Phòng Báo điện tử thuộc Báo Kiểm toán để quản lý, vận hành Báo điện tử kiểm toán. Việc bổ nhiệm ngạch đảm bảo kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm Nghị quyết số 36-NQ/BCS ngày 06/7/2016 của Ban cán sự Đảng về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với Đảng viên, công chức, viên chức KTNN.
 
Nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng làm việc của cán bộ, công chức, KTV toàn Ngành đã triển khai kịp thời, có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức; thành lập các ban xây dựng chương trình đào tạo; sửa đổi chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, ngạch KTV cao cấp và xây dựng chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán; tổ chức nhiều buổi tọa đàm, hội thảo tập trung vào các chuyên đề lớn mang tính định hướng trong hoạt động kiểm toán.
 
Hoạt động hợp tác quốc tế 06 tháng đầu năm 2017 đã thực hiện đúng theo kế hoạch đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2017 của KTNN. UBTVQH đã ban hành Nghị quyết về Đề án Tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14 và Nghị quyết thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội ASOSAI 14 tại Việt Nam; Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký Quyết định thành lập Tổ thư ký Ban Chỉ đạo và 05 Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức; hoàn thiện chương trình tổng thể chuẩn bị tổ chức Đại hội ASOSAI 14.
 
Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), lãnh đạo KTNN đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ NCKH và phân bổ kinh phí sự nghiệp NCKH năm 2017, xây dựng định hướng NCKH năm 2018 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó định hướng các đề tài cần tập trung vào nghiên cứu các chủ đề, lĩnh vực nhằm phục vụ thiết thực cho các hoạt động kiểm toán, đặc biệt là những lĩnh vực kiểm toán trọng tâm của ngành, bám sát mục tiêu chiến lược của KTNN.
 
Công tác văn phòng, công nghệ thông tin và các mặt công tác khác tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tinh thần quyết liệt, tiết kiệm, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Công tác thi đua - khen thưởng và tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác báo chí, truyền thông đạt được một số kết quả cơ bản, hình thức đăng và truyền tải thông tin phong phú, đa dạng hơn nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin của Ngành trong tình hình mới. KTNN đã tổ chức khai trương Báo điện tử kiểm toán và Trang thông tin điện tử Đại hội ASOSAI 14 nhằm đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động của KTNN.
 
Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần quan tâm trong triển khai nhiệm vụ kiểm toán: Công tác khảo sát thu thập thông tin chưa đầy đủ; xác định phương pháp kiểm toán chưa phù hợp; việc trao đổi thông tin giữa các Tổ kiểm toán còn hạn chế, chưa kịp thời; chất lượng các cuộc kiểm toán chuyên đề còn khoảng cách so với yêu cầu chung của ngành; trình độ năng lực chuyên môn của một số ít Kiểm toán viên chưa sâu, thiếu chuyên ngành đào tạo phù hợp; kết quả kiểm toán đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng...
 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ còn lại của 06 tháng cuối năm 2017, Báo cáo cũng đã đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm và 10 nhóm giải pháp.
 
Về hoạt động kiểm toán: Tập trung hoàn thiện và phát hành đúng tiến độ các BCKT đã kết thúc trong 06 tháng đầu năm 2017, đảm bảo cơ sở pháp lý và chất lượng các kết luận, kiến nghị kiểm toán, nhất là kiến nghị về xử lý tài chính và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt cần quan tâm đến việc thu thập đầy đủ, chặt chẽ các bằng chứng kiểm toán phù hợp với kết luận, kiến nghị kiểm toán.
 
Ưu tiên phát hành BCKT NSĐP của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW trước khi HĐND phê chuẩn quyết toán NSĐP; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán chuyên đề có phạm vi toàn ngành. Tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2016 đối với niên độ ngân sách 2015 theo kế hoạch được duyệt; tiếp tục đôn đốc, cập nhật kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán các năm trước; có giải pháp hiệu quả đối với các đơn vị được kiểm toán không thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của KTNN; đẩy nhanh tiến độ giải quyết, trả lời kiến nghị, khiếu nại của các đơn vị được kiểm toán.
 
Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kế hoạch KSCLKT năm 2017 đảm bảo tiến độ và chất lượng; tăng cường các cuộc kiếm soát chất lượng, thanh tra đột xuất để chấn chỉnh kịp thời đối với các sai sót, tồn tại ngay trong quá trình thực hiện kiểm toán; tổng hợp, thống kê kết quả kiểm toán năm 2016 của các Tổ kiểm toán và các Đoàn kiểm toán trong toàn ngành báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước kết quả thực hiện.
 
Thực hiện tốt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai thi hành Luật KTNN năm 2015, trong đó tập trung hoàn thiện xây dựng dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015 và Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN.
 
Chủ động triển khai thực hiện Đề án tổ chức và biên chế của KTNN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức của KTNN sau khi được Bộ Chính trị cho ý kiến và UBTVQH phê duyệt; xây dựng Đề án tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017-2018 của KTNN và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017; xây dựng kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng năm 2018 của KTNN; sửa đổi, bổ sung các văn bản trong công tác tổ chức, cán bộ cho phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước và thực tiễn hoạt động của KTNN.
 
Tiếp tục triển khai Kế hoạch đối ngoại năm 2017, trọng tâm là chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018 tại Việt Nam, vận hành có hiệu quả trang thông tin điện tử Đại hội ASOSAI 14, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Đại hội ASOSAI 14; hoàn thiện Kế hoạch Chiến lược ASEANSAI giai đoạn 2018-2021 với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI trình Đại hội thông qua tháng 11/2017.
 
Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm 2017, trong đó tập trung xây dựng và triển khai Đề án Nâng cao an toàn, bảo mật thông tin trên môi trường mạng KTNN giai đoạn 2017 – 2020.
 
Triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017 và thực hiện các công việc liên quan đến quản lý đề tài theo quy định; đánh giá việc ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài đã nghiệm thu; tổ chức các cuộc hội thảo thiết thực và hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của KTNN nhằm nâng cao hình ảnh, vị thế của KTNN.
 
       
Đại biểu phát biểu góp ý hoàn thiện Báo cáo
 
Tại Hội nghị, hầu hết các ý kiến phát biểu đều bày tỏ sự đồng tình với các nội dung được đề cập trong Báo cáo. Một số ý kiến phát biểu làm rõ hơn các kết quả cũng như một số vưỡng mắc trong khi triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.
 
Kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc biểu dương những kết quả toàn Ngành đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017; đồng thời khẳng định những kết quả KTNN đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 là sự nỗ lực phấn đấu hết mình của từng tập thể, cá nhân trong toàn Ngành.
 
Để hoàn thiện Báo cáo, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị Văn phòng bổ sung thêm một số những kết quả mà Ngành đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng như làm rõ thêm một số hạn chế tồn tại, qua đó đưa ra các giải pháp quyết liệt để giải quyết những hạn chế tồn tại; đồng thời phát huy được những kết quả đã đạt được nhằm nâng cao vị thế, uy tín của Ngành.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo một số nội dung cụ thể trong 6 tháng cuối năm: Tập trung triển khai các hoạt động liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội ASOSAI lần thứ 14, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm không chỉ của Ngành KTNN mà còn của đất nước Việt Nam; Tập trung triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán, đáp ứng được sự kỳ vọng của Đảng, Quốc hội và nhân dân; Tăng cường công tác tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của KTNN...
 
Nguyễn An

Xem thêm »