Ủy ban Tài chính-Ngân sách cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch kiểm toán năm 2018 và Báo cáo công tác 2017 của Kiểm toán nhà nước

08/09/2017
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 7/9/2017, tại Tòa nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính-Ngân sách (UB TC-NS) đã tổ chức phiên họp Thường trực của Ủy ban cho ý kiến về dự thảo Báo cáo dự kiến Kế hoạch kiểm toán (KHKT) 2018 và Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2017 của Kiểm toán nhà nước (KTNN). Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UB TC-NS chủ trì phiên họp.

Cùng dự họp còn có đồng chí Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; các đồng chí Ủy viên thường trực Ủy ban; đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp KTNN và một số Bộ, ngành có liên quan: Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước…

Tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa đã trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt dự kiến KHKT năm 2018 và Báo cáo tóm tắt của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2017 của KTNN.

Báo cáo dự kiến về KHKT năm 2018 cho thấy, mục tiêu tổng quát năm 2018 của KTNN là: “Bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; nâng cao vị thế của KTNN Việt Nam trên trường quốc tế thông qua việc tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 14; đổi mới hơn nữa để nâng cao chất lượng, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán; tăng cường kiểm toán hoạt động để đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo quy định của pháp luật; gia tăng hiệu lực của các kết luận và kiến nghị kiểm toán; tiếp tục nâng cao năng lực cơ quan KTNN, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, Kiểm toán viên”.

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa, từ việc xác định mục tiêu tổng quát năm 2018, KTNN xác định một số định hướng cơ bản trong công tác kiểm toán 2018, tập trung vào một số vấn đề lớn sau:

Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao năng lực kiểm toán theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, trong năm 2018, KTNN tập trung kiểm toán ngân sách năm 2017 của hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, cơ quan Trung ương để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017 của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quốc hội.

Bên cạnh đó, hoạt động kiểm toán của KTNN cũng ưu tiên tập trung kiểm toán các chủ trương, chính sách lớn: Kiểm toán việc quản lý, điều hành NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công và các văn bản liên quan; kiểm toán việc đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành, lĩnh vực kinh tế trên phạm vị cả nước và từng địa phương, doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn, có lộ trình cụ thể; gắn kết chặt chẽ giữa cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, trong đó tập trung vào 3 trọng tâm: 

Kiểm toán việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 và kế hoạch vay, trả nợ công. 

Kiểm toán hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng. 

Kiểm toán việc cơ cấu lại ngân sách nhà nước, khu vực công theo công chủ trương Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Tập trung kiểm toán việc bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó ưu tiên lựa chọn kiểm toán các dự án môi trường, phòng chống thiên tai, lũ lụt, ngập úng tại các thành phố lớn; kiểm toán các chính sách ưu đãi đầu tư tại các khu kinh tế nhằm đánh giá hiệu quả các chính sách ưu đãi của Chính phủ và các địa phương đối với các doanh nghiệp đầu tư hoạt động trong các khu kinh tế…

Về Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2017 của KTNN, trên cơ sở nhiệm vụ, chức năng của KTNN, Báo cáo đã tập trung đánh giá kết quả công tác của Ngành ở các nội dung: Triển khai thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước; Công tác tổ chức hoạt động kiểm toán(trong đó có các nội dung về công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán năm, công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kiểm toán, thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2017 và công khai, cung cấp thông tin và kết quả phối hợp công tác); Công tác xây dựng và phổ biến pháp luật; Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; Công tác hợp tác quốc tế; Công tác nghiên cứu và thông tin khoa học; Công tác xây dựng cơ sở vật chất; Công tác phối hợp thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Kết quả cho thấy, KTNN đã bám sát KHKT năm 2017, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản thi hành Luật KTNN năm 2015; đặc biệt đã hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015 gửi lấy ý kiến Chính phủ trước khi trình UBTVQH và Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN gửi Bộ Tư pháp trước khi trình Chính phủ. 

Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo, điều hành, đôn đốc quyết liệt, kịp thời trong hoạt động kiểm toán; năng lực, chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động kiểm toán ngày càng được nâng lên trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán…

Chất lượng kiểm toán tiếp tục được nâng cao, gia tăng giá trị với tổng xử lý tài chính tính đến 31/8/2017 là 22.954 tỷ đồng (thu về NSNN 11.017 tỷ đồng, giảm chi NSNN 6.783 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 5.154 tỷ đồng), kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ nhiều văn bản pháp luật nhằm bịt chỗ hổng tránh thất thoát, lãng phí; kịp thời cung cấp thông tin phục vụ các phiên họp của Chính phủ, Quốc hội, các Đoàn giám sát của UBTVQH và các cơ quan chức năng có liên quan…

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 3 đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.


Thay mặt Tiểu ban Quyết toán-Kiểm toán-UB TCNS, đồng chí Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Thường trực Ủy ban trình bày Báo cáo ý kiến về dự kiến KHKT năm 2018 và báo cáo công tác năm 2017 của KTNN.

Về KHKT 2018, Tiểu ban Quyết toán-Kiểm toán cơ bản nhất trí với nguyên tắc, định hướng, mục tiêu kiểm toán của KTNN. Tuy nhiên để đảm bảo thực hiện được các lĩnh vực trọng tâm, Tiểu ban cũng lưu ý một số nội dung về đối tượng kiểm toán, như: kiểm toán ngân sách, kiểm toán đầu tư công, kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính. Bên cạnh đó, Tiểu ban cũng đề nghị KTNN cần xác định cụ thể về phạm vi, đối tượng các cuộc kiểm toán chuyên đề, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tránh chồng chéo, trùng lặp cũng như bám sát đối tượng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán…

Về công tác năm 2017 của KTNN, Tiểu ban cũng cơ bản nhất trí với các nội dung được đề cập trong Báo cáo, nêu được cụ thể những kết quả đạt được trong năm công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Luật KTNN. Tuy nhiên, Tiểu ban đề nghị KTNN cần tăng thêm nội dung mang tính nhận định, đánh giá về kết quả đạt được cũng như các hạn chế tồn tại, nguyên nhân trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Có phân tích, đánh giá, so sánh với kết quả hoạt động năm trước để rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp thiết thực cho tổ chức và hoạt động của KTNN trong năm tiếp theo. 

Phát biểu thảo luận tại phiên họp, các đồng chí Ủy viên thường trực đều cơ bản nhất trí với các nội dung được KTNN báo cáo. Nhiều ý kiến đánh giá cao kết quả công tác năm 2017 của KTNN, đồng thời ghi nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu trong công tác xây dựng KHKT 2018, đảm bảo bám sát các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước; đi vào các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Để hoàn thiện KHKT 2018, một số ý kiến cũng đề nghị KTNN cần làm rõ hơn về tiêu chí cũng như niên độ thời gian của các đối tượng được kiểm toán để đảm bảo tổ chức thành công các cuộc kiểm toán. 

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đức Hải ghi nhận những kết quả hoạt động của KTNN trong thời gian qua, đồng thời khẳng định KTNN chính là công cụ quan trọng giúp Quốc hội, Chính phủ đánh giá sát thực công tác quản lý tài chính, ngân sách của Nhà nước. Về nội dung 02 Báo cáo, đồng chí Nguyễn Đức Hải đề nghị KTNN tiếp thu các ý kiến của Tiểu ban Quyết toán-Kiểm toán và các đồng chí Ủy viên Thường trực để hoàn thiện một bước nữa trước khi báo cáo UBTV QH trong phiên họp thứ 14 của UBTVQH./.

D. Thúy

Xem thêm »