Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN

25/08/2015
Xem cỡ chữ Google

Mới đây, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị được kiểm toán… về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2013.


Đối với các kết luận, kiến nghị của KTNN về xử lý các vi phạm về tài chính - ngân sách, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các địa phương được kiểm toán cần tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các sai phạm, tồn tại trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và thu nộp đầy đủ vào NSNN đối với các khoản thu, các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định của Luật NSNN.

Đối với các kiến nghị về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách Bộ, ngành và địa phương, cần khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng quy định của pháp luật đối với các cơ chế, chính sách quản lý tài chính ngân sách không còn phù hợp với thực tiễn; bãi bỏ các cơ chế, chính sách ban hành trái thẩm quyền hoặc trái với quy định của pháp luật. Trường hợp chưa sửa đổi, bổ sung nêu rõ lý do và dự kiến thời hạn sửa đổi, bổ sung.
Trong quá trình thực hiện kiến nghị của KTNN đối với quyết toán NSNN năm 2013 bao gồm cả các kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ cơ chế, chính sách quản lý tài chính - ngân sách, các đơn vị được kiểm toán tiếp tục rà soát số kiến nghị. Những nội dung đơn vị chưa thống nhất với kiến nghị của KTNN, đề nghị có báo cáo giải trình cụ thể gửi Bộ Tài chính và KTNN trước ngày 30/11/2015.

Sau ngày 30/11/2015, trường hợp các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chưa gửi các báo cáo theo quy định nêu trên, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng việc rút kinh phí chi thường xuyên khối văn phòng đối với Bộ, cơ quan Trung ương; tạm dừng việc rút số bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương tương ứng với số kinh phí sai phạm của KTNN kết luận, kiến nghị.

Theo Báo Kiểm toán số 34/2015

Xem thêm »