Tổng kiểm toán nhà nước ban hành văn bản về thực hiện công tác thi đua năm 2006

01/04/2009
Xem cỡ chữ Google

 Ngày 24/5/2006, Tổng KTNN ban hành Văn bản số 313/KTNN-TĐKT về việc thực hiện Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 -2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Tổng KTNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục tổ chức thực hiện tốt một số nội dung trong công tác thi đua năm 2006, cụ thể: Quán triệt nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đến toàn bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; tiếp tục phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2006, trong đó chú trọng đến mục tiêu: Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên và nâng cao chất lượng hoạt động mọi mặt của KTNN; phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch kiểm toán năm 2006 cả về thời gian, nội dung và chất lượng kiểm toán; báo cáo kết quả triển khai công tác thi đua 6 tháng đầu năm gửi về Văn phòng KTNN chậm nhất trước ngày 15/7/2006. Đồng thời, tiếp tục tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Thi đua Khen thưởng và các Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Thi đua Khen thưởng tạo chuyển biến về nhận thức, đổi mới nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong từng đơn vị. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến và các nhân tố mới tạo nòng cốt cho phong trào thi đua trong mỗi đơn vị, kịp thời đề xuất việc khen thưởng đột xuất đối với những các nhân, tập thể có thành tích xuất sắc... /.

Xem thêm »