Bộ Nội vụ ban hành Thông tư mới hướng dẫn thể thức và trình bày văn bản hành chính

20/04/2011
Xem cỡ chữ Google

 Ngày 19/01/2011, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Thông tư này hướng dẫn một số điểm về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản (không bao gồm văn bản quy phạm pháp luật như đã quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ). Đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Về cơ bản, các quy định tại Thông tư này giống như Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP về 9 thành phần thể thức văn bản hành chính, gồm: Quốc hiệu; tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; số, ký hiệu của văn bản; địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên loại và trích yếu nội dung văn bản; nội dung văn bản; quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; dấu của cơ quan, tổ chức; nơi nhận. Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định kỹ thuật trình bày văn bản, gồm: khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, vị trí trình bày các thành phần thể thức, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và các chi tiết trình bày khác, được áp dụng đối với văn bản soạn thảo trên máy vi tính và in ra giấy; văn bản được soạn thảo bằng các phương pháp hay phương tiện kỹ thuật khác hoặc văn bản được làm trên giấy mẫu in sẵn.

Thông tư cũng ban hành kèm theo các phụ lục: Phụ lục I: Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản và bản sao; Phụ lục II: Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản; Phụ lục III: sơ đồ bố trí các thành phần thể thức bản sao văn bản; Phụ lục IV: Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản và thể thức bản sao; phụ lục V: Mẫu trình bày văn bản và bản sao văn bản; Phụ lục VI: Viết hoa trong văn bản hành chính. Đáng chú ý là, so với Thông tư số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP thì Thông tư này có bổ sung mẫu một số loại văn bản, như: Biên bản, Giấy đi đường, Giấy giới thiệu, các loại phiếu…

Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Những quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trái với Thông tư này bị bãi bỏ.

Trước đây, Kiểm toán Nhà nước căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 để ban hành Quy chế về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Kiểm toán Nhà nước (Quyết định số 540/QĐ-KTNN ngày 10/7/2006) và Quyết định số 697/QĐ-KTNN ngày 07/5/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Kiểm toán Nhà nước. Hiện nay, Văn phòng Kiểm toán Nhà nước đang rà soát để đề xuất sửa đổi 02 Quyết định trên cho phù hợp với quy định của Thông tư số 01/2011/TT-BNV./.

Nguyễn Mạnh Cường- TCCB

Kích vào đây để tải toàn văn

Xem thêm »