Tổ soạn thảo họp cho ý kiến về dự thảo Chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước số 1580 - Giải trình bằng văn bản

05/05/2015
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 5/5/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên – Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và ban hành hệ thống Chuẩn mực KTNN đã chủ trì buổi họp Tổ soạn thảo cho ý kiến về dự thảo Chuẩn mực KTNN số 1580 - Giải trình bằng văn bản.

Theo đơn vị soạn thảo, Chuẩn mực KTNN số 1580 được xây dựng và phát triển trên cơ sở CMKTNN số 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN, CMKTNN số 200 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính và ISSAI 1580 của INTOSAI.

Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên nhà nước và Kiểm toán Nhà nước (sau đây gọi là kiểm toán viên nhà nước) trong việc thu thập giải trình bằng văn bản của lãnh đạo đơn vị được kiểm toán và lãnh đạo các cơ quan, bộ phận có liên quan của đơn vị được kiểm toán (trong phạm vi phù hợp) trong một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Tổ soạn thảo từ hai buổi họp nhóm trước đó, tại cuộc họp này, Chuẩn mực KTNN số 1580 đã được Tổ soạn thảo xây dựng với 25 nội dung. Ngoài 04 nội dung trong phần quy định chung gồm Cơ sở xây dựng; Mục đích và phạm vi áp dụng; Sử dụng giải trình bằng văn bản làm bằng chứng kiểm toán; Giải thích thuật ngữ, Chuẩn mực KTNN số 1580 quy định cụ thể: Yêu cầu Lãnh đạo đơn vị được kiểm toán giải trình bằng văn bản; Giải trình bằng văn bản về trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị được kiểm toán; Trao đổi với lãnh đạo đơn vị được kiểm toán; Ngày ký văn bản giải trình và giai đoạn được giải trình; Hình thức của các giải trình bằng văn bản; Nghi ngờ về độ tin cậy của văn bản giải trình và các giải trình bằng văn bản cần thiết không được cung cấp.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ soạn thảo đã thảo luận, làm rõ từng nội dung trong dự thảo Chuẩn mực theo các nguyên tắc đã xác định trong Kế hoạch Xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước; đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động kiểm toán của KTNN.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên yêu cầu Tổ soạn thảo tiếp thu các nội dung đã được thảo luận, thống nhất trong cuộc họp này để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chuẩn mực KTNN số 1580./.


Xem thêm »