Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước số 1580 - Giải trình bằng văn bản

28/05/2015
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 27/5/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên – Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và ban hành hệ thống Chuẩn mực KTNN đã chủ trì buổi họp Tổ soạn thảo cho ý kiến về dự thảo Chuẩn mực KTNN số 1580 - Giải trình bằng văn bản.


Theo tổ soạn thảo, Chuẩn mực KTNN số 1580 được xây dựng và phát triển trên cơ sở CMKTNN số 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN, CMKTNN số 200 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính và ISSAI 1580 của INTOSAI.

Với 24 nội dung, Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên Nhà nước trong việc thu thập, giải trình bằng văn bản của lãnh đạo đơn vị được kiểm toán; lãnh đạo các cơ quan, bộ phận có liên quan của đơn vị được kiểm toán trong một cuộc kiểm toán tài chính nhằm: Khẳng định rằng lãnh đạo đơn vị được kiểm toán đã hoàn thành trách nhiệm đối với việc lập, trình bày báo cáo tài chính và cung cấp đầy đủ thông tin cho kiểm toán viên Nhà nước; Hỗ trợ cho các bằng chứng kiểm toán khác liên quan đến báo cáo tài chính, hoặc các cơ sở dẫn liệu cụ thể của báo cáo tài chính bằng cách thu thập giải trình bằng văn bản nếu kiểm toán viên Nhà nước xác định là cần thiết, hoặc nếu các chuẩn mực KTNN khác có yêu cầu; Có biện pháp xử lý thích hợp đối với các giải trình bằng văn bản của lãnh đạo đơn vị được kiểm toán, hoặc nếu lãnh đạo đơn vị được kiểm toán không cung cấp các giải trình bằng văn bản mà kiểm toán viên Nhà nước yêu cầu.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ soạn thảo đã thảo luận, làm rõ từng nội dung trong dự thảo Chuẩn mực, gồm Cơ sở xây dựng; Mục đích và phạm vi áp dụng; Sử dụng giải trình bằng văn bản làm bằng chứng kiểm toán; Giải thích thuật ngữ; Yêu cầu Lãnh đạo đơn vị được kiểm toán giải trình bằng văn bản; Giải trình bằng văn bản về trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị được kiểm toán; Trao đổi với lãnh đạo đơn vị được kiểm toán; Ngày ký văn bản giải trình và giai đoạn được giải trình; Hình thức của các giải trình bằng văn bản; Nghi ngờ về độ tin cậy của văn bản giải trình và các giải trình bằng văn bản cần thiết không được cung cấp hoặc văn bản giải trình không đầy đủ.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên yêu cầu Tổ soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chuẩn mực KTNN số 1580 theo hướng biên tập lại cho ngắn gọn trên cơ sở tiếp thu các nội dung đã được thảo luận, thống nhất trong cuộc họp này./.

M. Thúy

Xem thêm »