Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2017: Tổ chức thực hiện tốt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai thi hành Luật KTNN năm 2015

21/12/2016
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 20/12/2016, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2017 và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ tham mưu, KTNN chuyên ngành, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Văn phòng Đảng-Đoàn thể; Lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động của Vụ Pháp chế.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  
Hội nghị đã nghe Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Đặng Văn Hải trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2016 và Chương trình công tác năm 2017. Theo nhận định được đưa ra trong Báo cáo, thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu lực hoạt động của KTNN theo kế hoạch Chiến lược phát triển KTNN 2013-2017, định hướng đến năm 2020, nhất là sau khi Luật KTNN năm 2015 có hiệu lực thi hành, Vụ Pháp chế đã tập trung triển khai chương trình công tác năm 2016 và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực công tác: Xây dựng pháp luật; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Thẩm định kiểm toán; Trả lời kiến nghị kiểm toán; Công tác kiểm toán…
 
Về công tác xây dựng pháp luật, báo cáo chỉ rõ, năm 2016 Vụ Pháp chế đã bám sát tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của lãnh đạo KTNN để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông Đặng Văn Hải cho biết: Để triển khai thi hành Luật KTNN năm 2015, KTNN đã xây dựng Chương trình xây dựng văn bản triển khai thi hành Luật KTNN. Theo đó từ năm 2015 đến năm 2017, KTNN cần ban hành 33 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Năm 2016, Vụ Pháp chế đã tham mưu lãnh đạo KTNN ban hành Chương trình xây dựng văn bản gồm 29 văn bản QPPL, 09 văn bản quản lý. Kết quả sơ bộ đến cuối tháng 11/2016, Đối với văn bản QPPL, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành 12/29 văn bản (trong đó có 06 văn bản QPPL, 06 văn bản ban hành dưới dạng quản lý). 
 
Thực hiện Luật Ban hành VBQPPL, Vụ Pháp chế đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các văn bản theo Chương trình triển khai thi hành Luật KTNN năm 2015. Trên cơ sở rà soát, Vụ Pháp chế tham mưu trình lãnh đạo KTNN xem xét, điều chỉnh Chương trình triển khai thi hành Luật KTNN năm 2015 trong đó đưa ra khỏi Chương trình 05 văn bản QPPL để ban hành dưới hình thức văn bản quản lý cho phù hợp, bổ sung vào Chương trình 06 văn bản QPPL xây dựng trong năm 2017.
 
 
Đặc biệt trong công tác xây dựng văn bản trình Tổng Kiểm toán nhà nước  ký ban hành do Vụ Pháp chế chủ trì, trong năm, Vụ đã chủ trì soạn thảo 02 văn bản QPPL và trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành: Văn bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán và Quy trình giải quyết khiếu nại kiểm toán của đơn vị được kiểm toán. Bên cạnh đó, Vụ cũng xây dựng các dự thảo một số văn bản quản lý, như: Hướng dẫn kết luận về trách nhiệm và kiến nghị xử lý vi phạm theo kết quả kiểm toán (sửa đổi Hướng dẫn 165/HD-KTNN); Trả lời các kiến nghị của đơn vị được kiểm toán và giải quyết khiếu nại theo Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN lấy ý kiến các đơn vị trong ngành. Xây dựng mẫu văn bản yêu cầu đơn vị được kiểm toán và các cơ quan có liên quan thực hiện kiến nghị kiểm toán theo quy định của Luật KTNN năm 2015. Đến nay, lãnh đạo KTNN ký ban hành 02 mẫu trên cùng với Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN...
 
Về công tác tham mưu xây dựng văn bản QPPL trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, Vụ đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Ngành, xây dựng các văn bản trình Ủy ban TVQH hướng dẫn thi hành Luật KTNN 2015 cũng như có công văn đề nghị Văn phòng Chính phủ đưa dự thảo Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực KTNN vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2017 của Chính phủ. Theo đó, Văn phòng Chính phủ đã đồng ý việc xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN. Vụ Pháp chế đã đề xuất dự kiến nhân sự tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập nghiên cứu và đã xây dựng dự thảo lần 1 dự thảo Nghị định nêu trên. Bên cạnh đó, Vụ đã tham gia thẩm định 12 văn bản QPPL của KTNN, thực hiện góp ý 159 lượt dự thảo văn bản trong và ngoài ngành đảm bảo chất lượng, tiến độ.  
 
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Đặng Văn Hải trình bày Báo cáo tại Hội nghị
 
Cũng theo ông Đặng Văn Hải, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác thẩm định kiểm toán; trả lời kiến nghị kiểm toán trong năm 2016 cũng có những kết quả đáng ghi nhận. Để tiếp tục đưa Luật KTNN năm 2015 vào cuộc sống, Vụ tăng cường thực hiện nghiên cứu, viết bài giới thiệu chuyên sâu về Luật KTNN năm 2015 trên Báo Kiểm toán và Trang thông tin điện tử của KTNN, tập huấn Quy trình giải quyết khiếu nại kiểm toán của đơn vị được kiểm toán cho công chức toàn ngành. Đối với các văn bản do KTNN ban hành và các văn bản khác liên quan đến nghiệp vụ kiểm toán, việc tuyên truyền được lồng ghép trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của ngành do các đơn vị tự tổ chức, Vụ Pháp chế phối hợp cử báo cáo viên tham gia tập huấn văn bản khi có yêu cầu. 
 
Năm 2016, công tác thẩm định về mặt pháp lý đối với các dự thảo Báo cáo kiểm toán đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ và chất lượng, tính đến 30/11/2016 Vụ đã thẩm định 216 dự thảo báo cáo. Các Báo cáo kết quả thẩm định được các đơn vị, Đoàn kiểm toán cơ bản tiếp thu ý kiến thẩm định.Trong năm, cùng với các đơn vị khác trong Ngành tham mưu cho Lãnh đạo KTNN trả lời 48 kiến nghị của đơn vị được kiểm toán. Bên cạnh công tác chuyên môn của đơn vị, Vụ cũng chú trọng tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán qua việc chủ trì thực hiện cuộc kiểm toán dự án các công trình quy mô nhỏ thuộc dự án 135 giai đoạn II năm 2013 tại 9 tỉnh do Ai Len tài trợ và phát hành báo cáo kiểm toán theo kế hoạch. Ngoài ra, Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị trong ngành cử 13 công chức tham gia 19 đoàn kiểm toán để học tập nâng cao kinh nghiệm kiểm toán. Việc giao Vụ pháp chế chủ trì cuộc kiểm toán và cử công chức Vụ Pháp chế tham gia thực tế kiểm toán đã tạo cơ hội cho các công chức trong Vụ được tiếp cận công tác kiểm toán từ khâu khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán đến phát hành báo cáo kiểm toán, qua đó góp phần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức thực tế cho công chức trong đơn vị.
 
Có được kết quả như trên, theo ông Đặng Văn Hải là do Vụ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN, sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc; Lãnh đạo Vụ luôn chủ động, có kế hoạch cụ thể trong công tác chỉ đạo, điều hành nên đã kịp thời tham mưu, thực hiện tốt các công việc được giao; Công chức luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp theo lĩnh vực công tác; không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Đặc biệt việc Luật KTNN năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, tạo cơ sở pháp lý quan trọng tăng cường công tác pháp chế, hoàn thiện pháp luật về KTNN.
 
Tại Hội nghị, lãnh đạo Vụ đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong năm 2016 trong công tác xây dựng các văn bản quy định chi tiết Luật KTNN năm 2015 của các đơn vị trong ngành còn chậm, một số văn bản chưa hoàn thành theo Kế hoạch... 
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến
 
Hội nghị đã nghe ý kiến tham gia của đại diện lãnh đạo Vụ Chế độ &KSCLKT, KTNN chuyên ngành VI, Trường Đào tạo &BDNV KT  về sự phối hợp công tác giữa Vụ với các đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ.
 
Về chương trình công tác năm 2017, Vụ Pháp chế đã xây dựng kế hoạch cụ thể trong từng lĩnh vực. Công tác xây dựng pháp luật, như: Tập trung xây dựng dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực KTNN, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015; Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai thi hành Luật KTNN năm 2015 và Chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2017 khi được Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành theo tiến độ của Chương trình... Trong Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp tục thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2017, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản mới do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành. Hoàn thành nhiệm vụ thẩm định kiểm toán theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu cũng như kịp thời tham mưu cho lãnh đạo KTNN trong việc xử lý kiến nghị về kết quả kiểm toán và những vấn đề khác liên quan đến nghiệp vụ kiểm toán theo sự phân công của lãnh đạo KTNN.
 
Tại Hội nghị, lãnh đạo Vụ Pháp chế đã đề ra 7 giải pháp để nâng cao hiệu quả công việc và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2017, đặc biệt tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát của lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức và cập nhật kiến thức, văn bản mới; tạo điều kiện cho công chức tham gia thực thế tại các Đoàn kiểm toán góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao…
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng nhất trí cao với nội dung Báo cáo và nhiệt liệt biểu dương thành tích mà Vụ Pháp chế đã đạt được trong năm 2016, đặc biệt trong công tác xây dựng pháp luật.  Về nhiệm vụ năm 2017, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu lãnh đạo Vụ Pháp chế nâng cao chất lượng các mặt công tác, xây dựng kế hoạch trong công tác kiểm toán; đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật KTNN năm 2015, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các Luật liên quan đến hoạt động kiểm toán để kịp thời phổ biến cho cán bộ, kiểm toán viên, phục vụ cho việc thực hiện tốt công tác chuyên môn; tập trung nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán, công tác phối hợp tham gia ý kiến góp ý các văn bản QPPL do các Bộ ngành gửi lấy ý kiến của một số đơn vị trực thuộc; hoàn thiện tổ chức bộ máy Vụ, đảm bảo theo cơ cấu đào tạo theo yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo của lãnh đạo và công chức trong đơn vị; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức và cập nhật kiến thức, văn bản mới...
 
Thay mặt Vụ Pháp chế, Vụ Trưởng Lê Huy Trọng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo KTNN nói chung và Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng nói riêng; sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc KTNN đối với Vụ. Vụ trưởng Lê Huy Trọng tin tưởng rằng, với sự tin tưởng của lãnh đạo KTNN, sự phối hợp tốt giữa Vụ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong năm 2017, Vụ Pháp chế sẽ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Lãnh đạo KTNN giao.
 
* Cùng ngày, Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017./.
 
Phương Vân 

Xem thêm »