Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật

(kiemtoannn.gov.vn) - Bộ Tư pháp vừa ra thông cáo báo chí số 4283/TCBC-BTP về việc Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 9 năm 2014. Theo đó, trong tháng 9/2014, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 08 Nghị định của Chính phủ và 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


08 Nghị định của Chính phủ

Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu được ban hành nhằm khắc phục những tồn tại trong quy định pháp luật hiện hành để công tác quản lý, điều hành kinh doanh xăng dầu được chặt chẽ hơn, bảo đảm lộ trình ngày càng cạnh tranh, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của xã hội.
 
Với 04 chương, 43 điều và 01 Phụ lục, quy định về kinh doanh xăng dầu và điều kiện kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt Nam, Nghị định quy định cụ thể về quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu; phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường; kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; sản xuất, pha chế xăng dầu; thương nhân phân phối xăng dầu; tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; đại lý bán lẻ xăng dầu; thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; cửa hàng bán lẻ xăng dầu; kinh doanh dịch vụ xăng dầu; dự trữ xăng dầu; quản lý kinh doanh xăng dầu.
 
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được ban hành nhằm quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo nhiệm vụ của Chính phủ giao.
 
Nghị định quy định cụ thể về công khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý thông tin phát hiện lãng phí và biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí; thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định và sử dụng nguồn tiền thưởng từ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng được ban hành để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; đảm bảo hướng dẫn đầy đủ các mẫu hiện vật khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng. Nghị định quy định cụ thể về: chế độ cấp hiện vật khen thưởng; mẫu hiện vật khen thưởng bao gồm: mẫu huân chương, mẫu huy chương, mẫu huy hiệu, mẫu bằng các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua, mẫu cờ, mẫu khung và hộp; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại và thu hồi hiện vật khen thưởng.
 
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được ban hành nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải bằng xe ô tô. Nghị định quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô gồm: điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; thiết bị giám sát hành trình của xe; điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, bằng xe taxi, theo hợp đồng, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô; điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa; về việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
 
Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam quy định chính sách thu hút, thẩm quyền quyết định và quy trình chấp thuận việc sử dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam; trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm gồm 06 chương, 49 điều (kèm 01 Phụ lục), quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; điều kiện hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" quy định cụ thể về: nguyên tắc, thẩm quyền tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; quyền lợi và nghĩa vụ của người được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; tiêu chuẩn, thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật được ban hành nhằm khắc phục những tồn tại của quy định hiện hành trong công tác xét tặng, tạo cơ sở pháp lý nhằm đưa việc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật theo những tiêu chuẩn, trình tự nhất định, đảm bảo tính thống nhất trong việc thực hiện quy định của pháp luật.
 
06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 49/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Kinh tế Trung ương gồm 05 điều được ban hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ thông tin bí mật nhà nước nói chung, thông tin bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội nói riêng trong tình hình mới.

Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 – 2020 quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ đối với hộ chăn nuôi, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển phối giống nhân tạo gia súc; kinh phí hỗ trợ và nguyên tắc áp dụng hỗ trợ.

Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước gồm 03 chương, 23 điều, quy định một số nội dung về thoái vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 vốn điều lệ đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính theo Đề án tái cơ cấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước không cần duy trì tỷ lệ nắm giữ theo phương án sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định về tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước; về bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của 100 vốn nhà nước.
 
Quyết định quy định cụ thể về: thoái vốn của doanh nghiệp; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tham gia mua cổ phần lần đầu tại các doanh nghiệp cổ phần hóa; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước gắn với đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán.
 
Quyết định số 52/2014/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được ban hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ thông tin bí mật nhà nước nói chung, thông tin bí mật nhà nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng trong tình hình mới.
 
Quyết định số 53/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính quy định về việc thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính.
Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được ban hành để tạo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu cho linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo./.

Thành Vinh