KTNN ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai thi hành Luật KTNN (sửa đổi)

(kiemtoannn.gov.vn) – Ngày 22/10/2015, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký Quyết định 1462/QĐ – KTNN ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VPQPPL) triển khai thi hành Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi).


Theo đó, tổng số VPQPPL do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành để hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) dự kiến gồm 30 văn bản, trong đó năm 2015 ban hành 02 văn bản, năm 2016  ban hành 24 văn bản và năm 2017 ban hành 4 văn bản. Các VPQPPL cần ban hành bao gồm 04 nhóm nội chính dung: Văn bản về công tác tổ chức, cán bộ; Văn bản về quy trình; Văn bản về nghiệp vụ kiểm toán và các lĩnh vực khác.
 
Các đơn vị chủ trì, soạn thảo các VPQPPL bao gồm: Vụ Tổ chức – Cán bộ chủ trì 06 văn bản; Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán chủ trì 07 văn bản; Vụ Tổng hợp chủ trì 09 văn bản; Vụ Pháp chế chủ trì 02 văn bản; KTNN chuyên ngành II chủ trì 01 văn bản; KTNN chuyên ngành IV chủ trì 01 văn bản; KTNN chuyên ngành V chủ trì 01 văn bản; KTNN chuyên ngành VI chủ trì 01 văn bản; KTNN chuyên ngành VII chủ trì 01 văn bản và KTNN khu vực I chủ trì 01 văn bản.
 
Quyết định 1462/QĐ – KTNN cũng chỉ rõ, việc soạn thảo và ban hành các văn bản được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-KTNN ngày 15/02/2008, Quyết định số 02/2009/ QĐ-KTNN ngày 07/4/2009 và Quyết định số 50/QĐ – BCĐ ngày 24/9/2015.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu trong quá trình soạn thảo, các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai xây dựng các văn bản thuộc nhóm văn bản được phân công phụ trách bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu./.
 

NB