Quy định về công khai kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 8/9/2016 Tổng Kiểm toán nhà nước ký Quyết định số 1562/QĐ-KTNN ban hành Quy định về công khai kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN).

 
Quy định về công khai kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN gồm 3 Chương và 13 Điều quy định chi tiết về: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Mục đích công khai kết quả kiểm toán; Nguyên tắc công khai kết quả kiểm toán; Đối tượng và phạm vi công khai kết quả kiểm toán; Thẩm quyền công khai kết quả kiểm toán; Hình thức công khai kết quả kiểm toán; Nội dung công khai báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm; Nội dung công khai báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; Nội dung công khai báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán; Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm, báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; Hình thức và thời hạn công khai báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán; Trách nhiệm tổ chức công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.
 
Theo Quy định, mục đích của việc công khai kết quả kiểm toán nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân đối với hoạt động quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán; góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công, tài sản công.
 
Việc công khai kết quả kiểm toán được thực hiện trên nguyên tắc: Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác và đúng pháp luật các thông tin về kết quả kiểm toán; Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ đối với kết quả kiểm toán đã công bố công khai; Không được lợi dụng việc công khai kết quả kiểm toán để làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.
 
Đối tượng công khai kết quả kiểm toán gồm: Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm; Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán. Phạm vi công khai kết quả kiểm toán bao gồm: Tài liệu và số liệu về kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và các phụ biểu kèm theo. Tuy nhiên, các nội dung là tài liệu và số liệu thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; Bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán không thuộc phạm vi công khai. Hình thức công khai kết quả kiểm toán được thực hiện theo đúng quy định của Luật KTNN 2015, bao gồm: Họp báo, Công bố trên Công báo và các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử và các ấn phẩm của KTNN, niêm yết tại trụ sở đơn vị được kiểm toán.
 
Cũng theo Quy định, Nội dung công khai báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm gồm: Tổng hợp kết quả kiểm toán năm và Kết luận và kiến nghị kiểm toán. Nội dung công khai báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, gồm: Tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; Khái quát nguyên nhân chưa thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị kiểm toán.
 
Về nội dung công khai báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán, Quy định nêu: Tuỳ thuộc loại hình kiểm toán của từng cuộc kiểm toán, nội dung công khai báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán bao gồm công khai đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán, trừ những nội dung là tài liệu và số liệu thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; Bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán không thuộc phạm vi công khai. Hình thức công khai báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm, báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán được thực hiện theo Luật KTNN 2015. Về thời hạn công khai Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm, báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán phải được công khai kể từ ngày Quốc hội thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; thời hạn công khai báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán sau khi phát hành được công bố công khai theo quy định của pháp luật.
 
Quy định về công khai kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước cũng quy định rõ về trách nhiệm của Người phát ngôn của KTNN, các đơn vị trực thuộc KTNN.
 
Thanh Trang