Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả kiểm toán quyết toán NSNN năm 2013

(kiemtoannn.gov.vn) – Sáng ngày 11/5/2015, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 38 với nhiều nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII.


Trong khuôn khổ phiên họp, buổi chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 và báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn trình bày báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2013 trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Báo cáo Quyết toán NSNN năm 2013 của Chính phủ, năm 2013, nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các giải pháp nhằm phục hồi tăng trưởng kinh tế, kết quả thu, chi ngân sách của năm đã có những bước chuyển biến tích cực. Nhờ đó đã tăng chi đầu tư phát triển hợp lý, ưu tiên đối với nông nghiệp, nông thôn, các địa phương miền núi, Tây Nguyên, thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bổ sung kinh phí quốc phòng, an ninh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. Tuy nhiên công tác quản lý NSNN ở một số đơn vị, địa phương còn một số tồn tại hạn chế, đòi hỏi phải tiếp tục có những giải pháp hiệu quả, sự nỗ lực của các ngành, các cấp để góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các năm sau.

Về kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2013, Kiểm toán Nhà nước cơ bản thống nhất với báo cáo quyết toán của Chính phủ, những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước từ năm trước đã được các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp thu, xử lý theo quy định. Theo Tổng KTNN Nguyễn Hữu Vạn, năm 2013, mặc dù kinh tế trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, những khó khăn đang từng bước được khắc phục, nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực. Thu ngân sách vượt dự toán, trong đó một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu NSNN như thu từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài quốc doanh có xu hướng tăng; các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã triển khai phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 cho các đơn vị cơ bản theo đúng Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc sử dụng nguồn tăng bội chi, giảm chi NSTW và dự phòng ngân sách cơ bản phù hợp quy định; tổng chi chuyển nguồn và chuyển nguồn của những nhiệm vụ chậm triển khai đều giảm cả về số tuyệt đối và tương đối so với năm 2012, tình trạng sử dụng kinh phí NSNN chưa phù hợp với tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước tại các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã dần được khắc phục, các đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, tuân thủ NSNN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo kiểm toán của KTNN cũng  chỉ ra những hạn chế tồn tại cần được chấn chỉnh nghiêm túc trong công tác quản lý thu, chi NSNN.

Tổng KTNN Nguyễn Hữu Vạn báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán NSNN năm 2013

Qua kết quả kiểm toán quyết toán NSNN năm 2013, KTNN nước kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của KTNN trong năm 2014 đối với niên độ ngân sách 2013; chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương rà soát để hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung 110 văn bản không phù hợp với quy định chung của nhà nước.

Ngoài ra, KTNN đề nghị Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2013 và ban hành Nghị quyết để chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị hợp lý của KTNN.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, báo cáo quyết toán NSNN năm 2013 và báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2013 của KTNN cơ bản đủ điều kiện để trình Quốc hội tại kỳ họp tới. Đặc biệt, những nội dung và kiến nghị thể hiện trong báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2013 của KTNN là rất rõ, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng NSNN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động kiểm toán của KTNN trong thời gian qua đã có sự phối hợp tốt với hoạt động thanh tra, kiểm tra; kết quả kiểm toán đã từng bước tác động tích cực đến việc chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng NSNN. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, số liệu xử lý tài chính qua kiến nghị kiểm toán là tương đối lớn, do đó Chính phủ cần kiên quyết chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ các kiến nghị của KTNN.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, qua kết quả kiểm toán cũng cần xem xét trách nhiệm trong việc ban hành các văn bản, chính sách, chế độ không phù hợp quy định và yêu cầu Chính phủ cần báo cáo rõ nguyên nhân tăng bội chi NSNN.

Kết thúc phiên họp buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước hoàn thiện nội dung các báo cáo để trình Quốc hội vào kỳ họp tới./.

Hà Linh